Avtorske pravice

Avtorska pravica daje avtorju avtorskega dela monopol nad izkoriščanjem njegovega dela. Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, kar pomeni, da ni potrebna nobena registracija, da bi bilo delo avtorskopravno varovano. Avtorske pravice so tudi prenosljive. Imetnik avtorske pravice je lahko fizična ali pravna oseba, ki ima izključne pravice do izkoriščanja avtorskega dela.   Avtorske pravice so za start-up podjetja ključne zlasti v začetnih fazah razvoja podjetja, ko se določajo razmerja med sodelujočimi pri nastanku in vodenju start-up podjetja.  V primeru, ko se start-up podjetje odloči pridobivati začetni kapital preko platform za množično financiranje, kot sta to Kickstarter in Indiegogo, je zlasti ključno, da podjetja in njegovi ustanovitelji natančno uredijo poslovna razmerja z ustvarjalci kampanje, kar pomeni ureditev prenosa avtorskih pravic od ustvarjalcev kampanje (npr. fotografov, grafičnih oblikovalcev, snemalcev promocijskih video vsebin, itd.) na podjetje, ki bo v prihodnosti upravljalo s temi pravicami. Skrbna ureditev razmerij lahko v prihodnosti prihrani marsikatere težave in spore, zlasti med ustanovitelji podjetja in sodelujočimi pri kampanjah.  Na Inštitutu za intelektualno lastnino našim strankam pomagamo pri identificiranju avtorskopravnih vprašanj, za katera mislimo, da so ključna pri ustanovitvi in poslovanju vsakega podjetja, tako start-up podjetjih kot tudi že uveljavljenih podjetij. Poleg svetovanja našim strankam nudimo tudi pomoč pri sestavi pogodb o prenosu avtorskih pravic in pregled ostalih dokumentov z vidika avtorskopravne problematike. 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 5. členu določa, da so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Tako lahko avtorska pravica obstaja le na avtorskih delih. Če pogoji, našteti v 5. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, niso izpolnjeni, ne gre za avtorsko delo. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah prav tako našteva stvaritve, ki se štejejo kot avtorska dela: govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja; pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi; glasbena dela z besedilom ali brez besedila; gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela; koreografska in pantomimska dela; fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju; avdiovizualna dela; likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi; arhitekturna dela, kot so npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture; dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja; kartografska dela; predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).  Tako zakon našteva najpogostejše kategorije avtorskih del, vendar morajo tudi ta dela za avtorsko-pravno varstvo izpolnjevati pogoje iz 1. odstavka 5. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Za avtorja avtorskega dela se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah šteje oseba, ki je to delo ustvarila. Temu avtorju avtorska pravica pripade že na podlagi same stvaritve avtorskega dela. Tako ta pravica pripade avtomatično, brez kakršnihkoli formalnosti. Če ni v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah določeno drugače, traja avtorska pravica za čas avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti. V primeru soavtorjev, torej, ko je avtorsko delo ustvarilo več avtorjev, se ta rok računa od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji. Ko ta rok preteče, avtorsko delo ni več avtorsko-pravno varovano.

Avtorska pravica je v slovenskem pravnem sistemu ena sama in enovita pravica, iz katere izhajajo moralne avtorske pravice (izključna osebnostna upravičenja), materialne avtorske pravice (izključna premoženjska upravičenja) in druge pravice avtorja (druga upravičenja avtorja).

 

Moralne avtorske pravice so:

 • pravica prve objave;
 • pravica priznanja avtorstva;
 • pravica spoštovanja dela;
 • pravica skesanja.

 

Materialne avtorske pravice so:

 • pravica reproduciranja;
 • pravica javnega izvajanja;
 • pravica javnega prenašanja;
 • pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami;
 • pravica javnega prikazovanja;
 • pravica radiodifuznega oddajanja;
 • pravica radiodifuzne retransmisije;
 • pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja;
 • pravica dajanja na voljo javnosti;
 • pravica predelave;
 • pravica avdiovizualne priredbe;
 • pravica distribuiranja;
 • pravica dajanja v najem.