Modeli

Ena od oblik varstva izdelkov podjetij je tudi varstvo z modelom. Model je izključna pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Varstvo videza izdelka z modelom je v primerjavi z ostalimi pravicami industrijske lastnine (znamka in patent) cenovno bistveno ugodneje in se priporoča zlasti pri zaščiti izvirnih oblik/videzov izdelka, ki lahko igrajo ključno vlogo pri trženju izdelka. V določenih primerih je mogoče z modelom posredno zavarovati tudi funkcionalnost izdelka, za kar je sicer predviden patent. Za start-up podjetja je ključno, da se seznanijo tudi z možnostjo varstva njihovih produktov z modeli. Na inštitutu strankam svetujemo glede možnosti pridobitve modela in njegovega izkoriščanja v tržnem okolju. Stranke zastopamo v postopkih registracije modela doma in v tujini, hkrati pa jim pomagamo tudi pri prenosu že pridobljenih pravic iz modela na tretje osebe.

Model je pravno zavarovan zunanji videz izdelka, ki daje imetniku izključno pravico, da ga uporablja in prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga uporabljajo v pravnem prometu.

Zunanji videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem. Izdelek je lahko industrijski ali obrtni izdelek.  

Pogoj za pridobitev pravice modela je, da je videz izdelka nov in da ima individualno naravo. Videz izdelka je nov, če pred vložitvijo prijave modela javnosti ni bil dostopen enak videz izdelka. Videz izdelka ima individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi kak drug videz izdelka, ki je bil javnosti dostopen pred vložitvijo prijave modela.  

Model je pravica industrijske lastnine, za pridobitev katere je v večini držav potrebna njena registracija pri pristojnem uradu. 

Podobno kot v primeru znamke ima tudi registracija modela teritorialen značaj, kar pomeni, da je omejena na območje, na katerem se model registrira.  

Registracija modela v Sloveniji 

Postopek registracije modela v Sloveniji poteka pred Uradom RS za intelektualno lastnino.  

Ob vložitvi modela urad najprej opravi formalni preizkus, v katerem preveri, ali prijava modela vsebuje vse bistvene sestavine, kot jih določata Zakon o industrijski lastnini in Pravilnik o vsebini prijave modela.

Po opravljenem formalnem preizkusu urad preveri, ali je prijavljeni videz izdelka sploh mogoče registrirati kot model. Kot model se namreč med drugim ne more registrirati videz izdelka:

   ki je določen izključno s svojo tehnično funkcijo;

   ki mora biti reproduciran v natančni obliki in dimenzijah;

   ki nasprotuje javnemu redu in morali;

   ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema.

POZOR: Urad ne preverja novosti in individualne narave videza izdelka! 

Če v prijavi modela ni pomanjkljivosti oziroma so te pravočasno odpravljene in videz izdelka izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje za registracijo, urad izda odločbo o registraciji modela, vpiše model v register modelov in objavi registracijo modela v svojem uradnem glasilu BIL.  

Registracija modela v tujini

Kdo želi pridobiti pravice iz modela tudi v tujini, mora izbrati enega od načinov za registracijo modela v tujini. Pridobitev varstva lahko poteka po treh različnih poteh, ki so podobne, kot v primeru registracije znamke v tujini. 

a. Evropska prijava

Kdor želi svoj videz izdelka zavarovati z modelom na področju Evropske unije, je najboljša pot za pridobitev varstva model Skupnosti (Community Design). Model Skupnosti se registrira pri uradu Evropske unije za harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli) (OHIM), s sedežem v Alicanteju v Španiji, in velja v vseh 28 državah članicah Evropske unije.

V primeru modela Skupnosti obstajata dve vrsti varstva, in sicer za neregistriran model Skupnosti (Unregistered Community Design) in registriran model Skupnosti (Registered Community Design). Več o razliki med obema oblikama varstva si lahko preberete na tej povezavi.

Po prejemu prijave modela Skupnosti OHIM najprej preveri, ali prijava izpolnjuje formalne predpostavke za registracijo modela. Po formalnem preizkusu sledi še vsebinski preizkus, v katerem urad preveri, ali prijavljeni model resnično predstavlja videz izdelka, ki se lahko zavaruje z modelom in ali model vsebuje elemente, ki so v nasprotju z javnim redom ali moralo. 

POZOR: Podobno kot v primeru registracije modela pri slovenskem uradu tudi OHIM ne preverja, ali je prijavljeni model nov in ali ima individualno naravo. To ostaja v domeni tretjih, ki lahko po zaključku registracije modela zahtevajo, da se model razglasi za ničnega.  

Če model izpolnjuje vse zgoraj navedene predpostavke, bo model registriran in hkrati objavljen v Biltenu modelov Skupnosti.    

 b. Mednarodna prijava

Druga možna pot je vložitev mednarodne prijave v skladu s Haaškim sporazumom za industrijske vzorce in modele (Haaški akt 1960 in Ženevski akt 1999).

Mednarodna prijava se vloži pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) s sedežem v Ženevi. 

Z eno prijavo se lahko pridobi varstvo hkrati v več kot 50 državah pogodbenicah teh sporazumov, in sicer v vseh ali samo v tistih, ki jih prijavitelj označi v prijavnem obrazcu. Pridobitev varstva ima enak učinek, kot če bi bila v vsaki državi posebej vložena prijava in izpolnjene vse formalnosti za pridobitev varstva po nacionalni zakonodaji. Ko WIPO objavi registracijo modela, nacionalni urad imenovane države še preveri, ali videz izdelka izpolnjuje pogoje za njegovo registracijo.

c. Nacionalne prijave pri tujih uradih  

Tretja možnost za registracijo modela je neposredna registracija modela pri tujih uradih. Prijava modela se vloži pri ustreznem organu države, v kateri se želi varovanje.  

Pri večini držav je postopek podoben postopku pred našim uradom, le da nekateri uradi pred registracijo preverijo tudi, ali je videz izdelka nov in ima individualno naravo.