Patenti

Podjetja, ki želijo v današnjih časih postati konkurenčna, morajo biti inovativna. Pri pojavu novih oblik ekonomij, ki temeljijo na znanju, v katerih prevladuje konkurenca in ne monopol, so tako start-up podjetja kot že uveljavljena podjetja prisiljena mobilizirati vso znanje in na znanju temelječo tehnologijo, ki so jo razvili njihovi zaposleni. Skozi ustvarjanje novega znanja in razvijanja novih produktov in storitev podjetja sledijo cilju povečanja dodane vrednosti. Vprašanje, ki se pogosto pojavi že v začetnih fazah ustanovitve podjetja, pa je, kako zavarovati neopredmeteno znanje in na njem temelječe izume, da le-ti ne bodo izkoriščeni tudi s strani konkurenčnih podjetij.      Patenti so izključne pravice, s katerimi se varujejo izumi, ki so novi, na inventivni ravni in industrijsko uporabljivi. Patenti so, podobno kot znanje, neopredmetena sredstva, ki lahko predstavljajo ključno komponento vrednosti podjetja. V primeru, ko podjetje nima zadostnih denarnih sredstev, ima pa patente, lahko ti pomenijo obljubo investitorju za prihodnji tržni razvoj. Imetniki patenta lahko pridobijo denarna sredstva tudi preko podeljevanja licenc za uporabo izumov, zavarovanih s patentom, ali v celoti prodajo patent.   Na Inštitutu za intelektualno lastnino svetujemo start-up podjetjem glede pridobitve patentnega varstva in upravljanja s patenti, potem, ko so ti že pridobljeni. Prav tako sodelujemo s številnimi patentnimi zastopniki doma in v tujini, ki start-up podjetjem pomagajo pri pripravi patentnih zahtevkov na strokovnih področjih, iz katerih izvira izum, ki bi ga želeli zavarovati. 

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. 

Patent zagotavlja imetniku izključno pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvode, ki so zavarovani s patentom. Podobno velja tudi za primere, ko je predmet patenta postopek. 

Za izume, ki jih je mogoče zavarovati s patentom, se ne štejejo odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost. 

Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike. Šteje se, da je izum na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli dejavnosti, vključno s kmetijstvom. 

Patent načeloma traja dvajset let od datuma vložitve prijave.

Patent ima podobno kot znamke in modeli teritorialen značaj, kar pomeni, da je izum potrebno zavarovati s patentom v vseh tistih državah, v katerih prijavitelj želi pridobiti patentno varstvo. 

Pridobitev patenta v Sloveniji poteka preko Urada RS za intelektualno lastnino, za pridobitev patenta v tujini pa so mogoče tri različne poti in sicer nacionalna prijava pri tujih uradih, mednarodna prijava in evropska prijava. 

Inštitut za intelektualno lastnino svojim strankam svetuje v zvezi z možnostmi patentnega varstva njihovih izumov, prav tako pa inštitut strankam svetuje tudi glede izbire domačih in tujih strokovnjakov, ki lahko pomagajo pri oblikovanju patentih zahtevkov na posameznem naravoslovnem področju, iz katerega izhaja izum.