Avtorsko pravo

Avtorsko pravo ureja področje človekovega kreativnega delovanja in pravna razmerja, ki nastanejo pri ustvarjanju in izkoriščanju avtorskih del. V središču avtorskega prava je avtorska pravica, ki pripada avtorju in mu daje monopol nad izkoriščanjem avtorskega dela. Poleg avtorske pa poznamo tudi sorodne pravice, ki pripadajo založnikom, filmskim producentom, izdelovalcem fonogramov, radijskim in televizijskim organizacijam ipd.


Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v 5. členu določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da gre za avtorsko delo, ki je avtorskopravno varovano. Avtorska dela so definirana kot individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. ZASP v nadaljevanju primeroma našteva stvaritve, ki se štejejo kot avtorska dela. To so zlasti govorjena dela, pisana dela, glasbena dela z besedilom ali brez besedila, gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela, koreografska in pantomimska dela, fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju, avdiovizualna dela, likovna dela, arhitekturna dela, dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, kartografska dela ter predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave.

Za avtorja avtorskega dela se po ZASP šteje fizična oseba, ki je to delo ustvarila, pri čemer se ne zahteva tudi njena poslovna sposobnost. Avtorju avtorska pravica pripade avtomatično, že na podlagi samega dejstva, da je ustvaril avtorsko delo, brez kakršnihkoli formalnosti. Če ni v ZASP določeno drugače, traja avtorska pravica za čas avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti. Ko ta rok preteče, avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano, ampak postane del t. i. javne domene, kar pomeni, da je na voljo za splošno uporabo. Avtor lahko z avtorsko pogodbo posamične materialne pravice prenese na drugo osebo v zameno za plačilo (avtorski honorar). Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer se nejasne določbe razlagajo v avtorjevo korist.

Avtorska pravica je v 15. členu ZASP določena kot enovita pravica, iz katere izhajajo moralne avtorske pravice (izključna osebnostna upravičenja), materialne avtorske pravice (izključna premoženjska upravičenja) in druge pravice avtorja (druga upravičenja).

a) Moralne pravice

Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela. Te pravice praviloma niso časovno omenejne in niso prenosljive, so pa podedljive, razen pravice skesanja. Pod moralne avtorske pravice spadajo:

– pravica prve objave (17. člen ZASP);
– pravica priznanja avtorstva (18. člen ZASP);
– pravica spoštovanja dela (19. člen ZASP);
– pravica skesanja (20. člen ZASP).

b) Materialne pravice

Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da lahko avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela (te pravice so časovno omejene, so prenosljive in podedljive):

– pravica reproduciranja (23. člen ZASP);
– pravica distribuiranja (24. člen ZASP);
– pravica dajanja v najem (25. člen ZASP);
– pravica javnega izvajanja (26. člen ZASP);
– pravica javnega prenašanja (27. člen ZASP);
– pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. člen ZASP);
– pravica javnega prikazovanja (29. člen ZASP);
– pravica radiodifuznega oddajanja (30. člen ZASP);
– pravica radiodifuzne retransmisije (31. člen ZASP);
– pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen ZASP);
– pravica dajanja na voljo javnosti (32.a člen ZASP);
– pravica predelave (33. člen ZASP);
– pravica avdiovizualne priredbe (104. člen ZASP).

c) Druge pravice

Druge avtorske pravice so:

– pravica dostopa in izročitve (34. člen ZASP);
– sledna pravica (35. člen ZASP);
– pravica javnega posojanja (36. člen ZASP);
– pravica do nadomestila (37. člen ZASP).

Na IPI strankam nudimo pravno svetovanje glede vprašanj s področja avtorskih pravic. Zanje pregledamo in pripravimo osnutke avtorskih in drugih pogodb ter dogovorov (npr. dogovorov o nerazkrivanju podatkov) v slovenskem in angleškem jeziku, kot tudi pravna mnenja in priporočila glede vprašanj s področja avtorskih pravic. Strankam prav tako svetujemo in jih zastopamo v predpravdnih zadevah v zvezi z avtorskimi pravicami (oblikovanje pozivov za prenehanje s kršitvami, pogajanja in korespondenca med strankami pred začetkom pravde, ipd.) ter jim svetujemo v primeru sodnih sporov na področju avtorskih pravic ter zanje oblikujemo osnutke tožb in drugih vlog, namenjenih za sodišče.