Patentno pravo

Patentno pravo je veja prava industrijske lastnine, ki se ukvarja s patenti kot izključnimi pravicami, s katerimi se varujejo izumi. Gre za izključno pravico, ki jo dodeli država izumitelju v zameno za razkritje specifične tehnične rešitve, od katere ima lahko družba kot celota določeno korist.


IPI svojim strankam svetuje v zvezi z možnostmi patentnega varstva njihovih izumov, prav tako pa inštitut strankam nudi nasvete v zvezi z izbiro domačih in tujih strokovnjakov, ki lahko pomagajo pri oblikovanju patentih zahtevkov na posameznem naravoslovnem področju, iz katerega izhaja izum. Za več informacij nam pišite na info@ipi.si.

Patent je pravica industrijske lastnine, ki pripada fizični ali pravni osebi v zvezi z izumom. Kriteriji patentabilnosti so našteti v 10. členu Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), in sicer mora biti izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike. Za stanje tehnike šteje vse, kar je bilo pred datumom vložitve patentna prijave dostopno javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. Šteje se, da je izum na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Za izume, ki jih je mogoče zavarovati s patentom, se ne štejejo odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost. Patent se prav tako ne more podeliti za izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo ter za izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.

Patent na podlagi 18. člena ZIL-1 imetniku zagotavlja izključno pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvode, ki so zavarovani s patentom. Podobno velja tudi za primere, ko je predmet patenta postopek.

Podobno kot znamke in modeli ima tudi patent teritorialni značaj, kar pomeni, da je izum potrebno zavarovati s patentom v vseh tistih državah, v katerih želi prijavitelj pridobiti patentno varstvo. Patent načeloma traja 20 let od datuma vložitve prijave, poznamo pa tudi patent s skrajšanim trajanjem, ki traja 10 let. Po njegovem poteku se patent lahko izjemoma podaljša ali pa se izumu dodeli dodatni varstveni certifikat, v obeh primerih za največ 5 let.

Pridobitev patenta v Sloveniji poteka prek Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL), za pridobitev patenta v tujini pa so na voljo tri možnosti, in sicer evropska prijava prek Evropskega patentnega urada (EPO), mednarodna prijava pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) ter nacionalna prijava pri tujih uradih.