Podatkovna analitika (TDM)

V zadnjih desetletjih, še posebej pa v zadnjih letih je jasno viden razmah pojava t.i. »velikih podatkov« (Big Data), ki postajajo eden glavnih faktorjev za razvoj umetne inteligence in za učenje algoritmov. To počnejo tako velika podjetja kot raziskovalci tako, da se zanašajo na avtomatizirano računalniško analizo strukturiranih in nestrukturiranih informacij v digitalni obliki in njihovo obdelavo na način, da iz njih pridobivajo podatke, ki jih nato lahko spreminjajo v različne informacije oziroma algoritme. Takšen proces se strokovno imenuje podatkovna analitika.


Medtem ko se tehnologije za podatkovno analitiko široko uporabljajo v praktično vseh vejah gospodarstva, je znano, da najbolj koristijo prav raziskovalcem in raziskovalni skupnosti in s tem podpirajo inovativnost. Vendar lahko pri izvajanju podatkovne analitike raziskovalna skupnost naleti na pravne ovire, ki so predvsem povezane z avtorsko in sorodnimi pravicami. V nekaterih primerih so lahko namreč vsebine, na katerih se izvaja podatkovna analitika, varovane z avtorsko pravico, sui generis pravico izdelovalcev podatkovnih zbirk, ali ostalimi avtorski sorodnimi pravicami, zaradi česar bi bilo za izvajanje podatkovne analitike potrebno pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, kar pa ni praktično izvedljivo in zato bistveno oteži njegovo izvajanje in posledično tudi raziskovanje in spodbujanje inovacij.

Prav zaradi dejstva, da je uporaba tujih del pri izvajanju podatkovne analitike zgolj prehodne narave in ne pomeni nesorazmernega posega v legitimne interese imetnikov pravic, je ključnega pomena, da se vzpostavijo široke izjeme in omejitve avtorske in sorodnih pravic za podatkovno analitiko. Takšne izjeme pomenijo pravno varnost za raziskovalno skupnost in lahko pripomorejo k premostitvi vrzeli, ki na tem področju nastanejo zaradi različnih ureditev v različnih pravnih sistemih.

 

Podatkovna analitika v novi Direktivi

Potrebo po vpeljavi izjeme za podatkovno analitiko je prepoznala tudi Evropska komisija v novi Direktivi EU 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki podatkovno analitiko poimenuje kot »besedilno in podatkovno rudarjenje« (TDM).

Nova Direktiva v 2. členu TDM opredeljuje kot: »vsako avtomatizirano analitično tehniko, katere namen je analiziranje besedila in podatkov v digitalni obliki, da se ustvarijo informacije, ki vključujejo, a niso omejene na, vzorce, trende in korelacije«.

Nova Direktiva vsebuje izjemi za TDM tako za namene raziskovanja (3. člen) kot tudi za vse ostale namene (4. člen).

Člen 3
Besedilno in podatkovno rudarjenje za namene znanstvenega raziskovanja

1. Države članice določijo izjemo od pravic iz točke (a) člena 5 in člena 7(1) Direktive 96/9/ES, člena 2 Direktive 2001/29/ES in člena 15(1) te direktive za reprodukcije in pridobivanje izvlečkov vsebine, ki jih opravijo raziskovalne organizacije in ustanove za varstvo kulturne dediščine, da bi za namene znanstvenega raziskovanja izvajale besedilno in podatkovno rudarjenje na delih ali drugih predmetih varstva, do katerih imajo zakonit dostop.
2. Kopije del ali drugih predmetov varstva, narejene v skladu z odstavkom 1, se shranijo z ustrezno ravnjo varnosti in se lahko hranijo za namene znanstvenega raziskovanja, vključno za preverjanje rezultatov raziskav.
3. Imetniki pravic imajo pravico, da uporabijo ukrepe za zagotovitev varnosti in celovitosti omrežij in podatkovnih zbirk, kjer gostujejo dela ali drugi predmeti varstva. Taki ukrepi ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.
4. Države članice spodbujajo imetnike pravic, raziskovalne organizacije ter ustanove za varstvo kulturne dediščine k opredelitvi skupno dogovorjenih najboljših praks o uporabi obveznosti in ukrepov iz odstavka 2 oziroma 3.

 

Člen 4
Izjema ali omejitev za besedilno in podatkovno rudarjenje

1. Države članice določijo izjemo ali omejitev pravic iz točke (a) člena 5 in člena 7(1) Direktive 96/9/ES, člena 2 Direktive 2001/29/ES, točk (a) in (b) člena 4(1) Direktive 2009/24/ES in člena 15(1) te direktive za reprodukcije in izvlečke zakonito dostopnih del ali drugih predmetov varstva za namene besedilnega in podatkovnega rudarjenja.
2. Reprodukcije in izvlečki iz odstavka 1 se lahko hranijo tako dolgo, kot je potrebno za namene besedilnega in podatkovnega rudarjenja.
3. Izjema ali omejitev iz odstavka 1 se uporablja, če si imetniki pravic za dela in druge predmete varstva iz navedenega odstavka niso izrecno in na ustrezen način pridržali uporabe, kot so strojno berljiva sredstva v primeru vsebine, ki je javno dostopna prek spleta.
4. Ta direktiva ne posega v uporabo člena 3 te direktive.

 

Podatkovna analitika in IPI

– v postopku implementacije nove Direktive v Sloveniji je IPI sodeloval pri pripravi stališč izobraževalnih institucij, knjižnic in ostalih raziskovalnih ustanov o implementaciji 3. in 4. člena nove Direktive – zavzemamo se za:
  1. široke izjeme,
  2. brez posebnih zahtev glede hrambe podatkov,
  3. ustrezno kratek odzivni čas v primeru tehnoloških ovir za izvajanje TDM,
  4. oddaljen dostop do analognih vsebin za potrebe TDM,
  5. dovoljenje za dajanje na voljo javnosti izsledkov TDM.
– dr. Maja Bogataj Jančič se je kot predstavnica Communie udeležila tudi treh srečanj WIPO Pogovor o intelektualni lastnini in umetni inteligenci, kjer je bila ena izmed tem tudi TDM.
Pretekle objave IPI povezane s podatkovno analitiko oziroma TDM:
Na IPI pripravljamo tudi različne delavnice in webinarje na temo TDM v sklopu projekta, ki ga preko NGO Small Grant finančno podpira Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji.