Start-up podjetja

Start-up podjetja, ki z neko inovativno idejo ali proizvodom šele vstopajo na tržišče, se pogosto soočajo z vprašanjem, kaj sploh je intelektualna lastnina in zakaj je pomembna za njihovo podjetje.


Intelektualno lastnino lahko razdelimo na avtorsko pravo in pravice industrijske lastnine, kot so to znamke, modeli in patenti. Pravice intelektualne lastnine so za start-up podjetja izredno pomembne, saj vplivajo na povečanje njihove konkurenčnosti na trgu, njihov dolgoročni razvoj, na raziskave, razvoj in investicije, na zanesljivost podjetja za bodoče strateške partnerje, na vzpostavljanje novih ali širjenje že obstoječih vej gospodarstva, na odpiranje novih delovnih mest ipd. Podjetniška narava pravic intelektualne lastnine zahteva po eni strani dobro poznavanje njihovih značilnosti, po drugi strani pa tudi skrbno upravljanje teh pravic v gospodarskem okolju.

a) Pomen avtorskih pravic za start-up podjetja

Avtorska pravica nastane in pripada avtorju na podlagi same stvaritve avtorskega dela, kar pomeni, da ni potrebna nobena registracija, da bi bilo delo avtorskopravno varovano. Določene (materialne) avtorske pravice je mogoče tudi prenesti na tretjo osebo. Imetnik avtorske pravice je lahko fizična ali pravna oseba, ki ima izključne pravice do izkoriščanja avtorskega dela.

Avtorske pravice so za start-up podjetja ključne zlasti v začetnih fazah razvoja podjetja, ko se določajo razmerja med sodelujočimi pri nastanku in vodenju start-up podjetja.  V primeru, ko se start-up podjetje odloči pridobivati začetni kapital preko platform za množično financiranje, kot sta to Kickstarter in Indiegogo, je zlasti ključno, da podjetja in njegovi ustanovitelji natančno uredijo poslovna razmerja z ustvarjalci kampanje, kar pomeni ureditev prenosa avtorskih pravic od ustvarjalcev kampanje (npr. fotografov, grafičnih oblikovalcev, snemalcev promocijskih video vsebin itd.) na podjetje, ki bo v prihodnosti upravljalo s temi pravicami. Skrbna ureditev razmerij lahko v prihodnosti prihrani marsikatere težave in spore, zlasti med ustanovitelji podjetja in sodelujočimi pri kampanjah.

Na IPI našim strankam pomagamo pri identificiranju avtorskopravnih vprašanj, za katera mislimo, da so ključna pri ustanovitvi in poslovanju vsakega podjetja, tako start-up kot tudi že uveljavljenih podjetij. Poleg svetovanja našim strankam nudimo tudi pomoč pri sestavi pogodb o prenosu avtorskih pravic in pregled ostalih dokumentov z vidika avtorskega prava.

b) Pomen znamk za start-up podjetja

Znamke omogočajo razlikovanje produktov in storitev različnih podjetij, hkrati pa omogočajo podjetjem komunikacijo s potrošniki. Znamka po drugi strani pomeni tudi investicijo v prepoznavnost produktov in storitev določenega podjetja. Premišljeno izbrana in pravilno vodena znamka lahko bistveno prispeva k vrednosti podjetja.

Na IPI start-up podjetjem svetujemo glede izbire in uporabe znamk ter jih zastopamo v postopku registracije znamke tako doma kot v tujini. Pomagamo jim tudi pri izbiri ustreznega znaka, ki naj se zavaruje kot znamka. V ta namen pripravimo natančen pregled registrov znamk, s pomočjo katerega ugotovimo, ali že obstajajo identične ali zamenljivo podobne znamke, zaradi katerih bi imetniki teh znamk lahko ugovarjali registraciji znamke podjetja. Skupaj s stranko izberemo tudi ustrezne razrede blaga in storitev, za katere naj se znamka registrira.

Nepremišljena izbira in uporaba znamke pred pregledom ustreznih registrov lahko pomeni tveganje, da bo podjetje kršilo pravice imetnikov že registriranih znamk. To lahko za start-up podjetja, ki pogosto pridobivajo sredstva s pomočjo platform za množično financiranje, pomeni tudi blokiranje kampanje za množično financiranje, izgubo ugleda, predvsem pa velike materialne stroške.

c) Pomen modelov za start-up podjetja

Ena od oblik varstva izdelkov podjetij je tudi varstvo z modelom. Model je izključna pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Varstvo videza izdelka z modelom je v primerjavi z ostalimi pravicami industrijske lastnine (znamka in patent) cenovno bistveno ugodneje in se priporoča zlasti pri zaščiti izvirnih oblik oziroma videzov izdelka, ki lahko igrajo ključno vlogo pri trženju izdelka. V določenih primerih je mogoče z modelom posredno zavarovati tudi funkcionalnost izdelka, za kar je načeloma predviden patent.

Za start-up podjetja je ključno, da se seznanijo tudi z možnostjo varstva njihovih produktov z modeli. Na IPI strankam svetujemo glede možnosti pridobitve modela in njegovega izkoriščanja v tržnem okolju. Stranke zastopamo v postopkih registracije modela doma in v tujini, hkrati pa jim pomagamo tudi pri prenosu že pridobljenih pravic iz modela na tretje osebe.

d) Pomen patentov za start-up podjetja

Podjetja, ki želijo v današnjih časih postati konkurenčna, morajo biti inovativna. Pri pojavu novih oblik ekonomij, ki temeljijo na znanju, v katerih prevladuje konkurenca in ne monopol, so tako start-up podjetja kot že uveljavljena podjetja prisiljena mobilizirati vso znanje in na znanju temelječo tehnologijo, ki so jo razvili njihovi zaposleni. Skozi ustvarjanje novega znanja in razvijanje novih produktov in storitev podjetja sledijo cilju povečanja dodane vrednosti. Vprašanje, ki se pogosto pojavi že v začetnih fazah ustanovitve podjetja, pa je, kako zavarovati neopredmeteno znanje in na njem temelječe izume, da le-ti ne bodo izkoriščeni tudi s strani konkurenčnih podjetij.

Patenti so izključne pravice, s katerimi se varujejo izumi, ki so novi, na inventivni ravni in industrijsko uporabljivi. Patenti so, podobno kot znanje, neopredmetena sredstva, ki lahko predstavljajo ključno komponento vrednosti podjetja. V primeru, ko podjetje nima zadostnih denarnih sredstev, ima pa patente, lahko ti pomenijo obljubo investitorju za prihodnji tržni razvoj. Imetniki patenta lahko pridobijo denarna sredstva tudi preko podeljevanja licenc za uporabo izumov, zavarovanih s patentom, ali pa v celoti prodajo patent.

Na IPI svetujemo start-up podjetjem glede pridobitve patentnega varstva in upravljanja s patenti, potem, ko so ti že pridobljeni. Prav tako sodelujemo s številnimi patentnimi zastopniki doma in v tujini, ki start-up podjetjem pomagajo pri pripravi patentnih zahtevkov na strokovnih področjih, iz katerih izvira izum, ki bi ga želeli zavarovati.