Delo za MIZŠ


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je aktivno sodelovalo v zakonodajnem postopku sprejemanja kompromisnega predloga Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu v Svetu EU. IPI je deloval kot strokovni pravni svetovalec MIZŠ, pri čemer je pomagal oblikovati osnutke in predloge dokumentov, ki jih je MIZŠ podajal kot odgovore na vsakokratne pozive in predloge Predsedstva Sveta EU. Na podlagi strokovnega svetovanja s strani IPI je MIZŠ izoblikovalo stališča, ki jih je zastopalo pri podajanju predlogov in pripomb na dokumente Sveta EU in v medresorskem usklajevanju z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za zunanje zadeve glede uradnega stališča, ki naj ga v Svetu EU zastopa Vlada Republike Slovenije.

MIZŠ je skladno s svojim javnim mandatom podajalo argumentirana stališča zlasti glede novih izjem od avtorske pravice, ki so predvidene za tekstovno in podatkovno rudarjenje ter izobraževanje, vključilo pa se je tudi s predlogi glede t. i. razprodanih del, ki se nahajajo v zbirkah institucij za varovanje kulturne dediščine. MIZŠ se je v vseh primerih zavzemalo za obvezne, jasne in proste izjeme, ki bi zlasti uporabnikom na področju izobraževanja in znanosti omogočale kar se da široke možnosti uporabe avtorskih del v namene, ki so skladni z javnim interesom, ki ga te institucije uresničujejo. MIZŠ je podajalo tudi pripombe in predloge na člen 11, ki predvideva novo sorodno pravico za medijske založnike, pri čemer se je močno zavzemalo, da se ta nepotrebna pravica, ki s seboj prinaša mnoge negativne učinke tudi za znanstveno in akademsko sfero, izpusti iz Direktive. MIZŠ se je zavzemalo tudi za izbris člena 13, ki nalaga nove obveznosti platformam, ki gostijo uporabniške vsebine, v prepričanju, da ta člen platformam nalaga obveznosti generalnega filtriranja, ki bodo okrnile temeljne pravice uporabnikov interneta, in spreminja že uveljavljene pravne režime in varovala, ki jih predvidevajo že uveljavljeni akti EU.

Uradno stališče MIZŠ je obljavljeno tukaj.